eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Można zgłaszać swoje latawce do zawodów

Autor: http://www.freepik.com/

Festiwal latawców w Chojnie odbędzie się 30 września, ale do 15 września można zgłaszać swoje latawce do zawodów

FESTIWAL LATAWCÓW
WOJEWÓDZKIE INTEGRACYJNE ZAWODY LATAWCOWE

30 września, Chojna - lotnisko
09:00 – 10:00 – przyjazd zawodników i odprawa techniczna z kierownikami zespołów i sędziami
10:00 – 10:30 – otwarcie zawodów
10:30 – 11:00 – ocena latawców
11:00 – 13:30 – zawody w poszczególnych kategoriach
14:30 – 15:30 – zawody balonowe
16:00 – 16:30 – wręczenie nagród i zakończenie zawodów
Rodzinny Piknik Lotniczy
12:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy

Z chwilą rozpoczęcia się pikniku równolegle (z 15-20 minutowymi przerwami między pokazami) odbywać się będą:
• prezentacje sprzętu lotniczego;
• pokazy modeli latających zdalnie sterowanych;
• loty widokowe (wszystko zależeć będzie od warunków atmosferycznych);
• inne atrakcje typu: podnoszenie paralotni i bieg z nią na 50 m na czas, dmuchane zamki dla dzieci, przejazdy limuzyną po terenie lotniska, symulacja dachowania samochodu (WORD)
• pokazy udzielania pierwszej pomocy przy współpracy ze Szkolną Grupą Ratowniczą WOPR z Gryfina.
Podczas pikniku odbędzie się również wystawa zdjęć z lotu ptaka autorstwa m.in. śp. Tomka Janickiego.
W trakcie zwodów i pikniku można będzie zjeść grochówkę z kuchni polowej, upiec kiełbaskę przy ognisku, wypić kawę lub herbatę z domowymi wypiekami.

Zakończenie pikniku około 20.00

REGULAMIN IV WOJEWÓDZKICH, INTEGRACYJNYCH ZAWODÓW LATAWCOWYCH I BALONOWYCH
LIGI OBRONY KRAJU „FESTIWAL LATAWCÓW”

1. CEL ZAWODÓW
- opanowanie modeli latających i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa sportowego
- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
- aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych, zabawa na świeżym powietrzu połączona z elementami rywalizacji sportowej
- szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury technicznej oraz rozbudzanie zainteresowania wszystkimi rodzajami lotnictwa
- integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas zawodów latawcowych i modeli balonów na ogrzane powietrze (balony zapewnia organizator)

2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie
Stowarzyszenie Lotnicze „STRATUS” w Chojnie
Koło LOK „Dzik” w Moryniu
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gryfinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
- Obiekty Lądowiska Stowarzyszenia Lotniczego „STRATUS” w Chojnie
- 30 września 2017 r.
- rozpoczęcie zawodów godzina 10.00

4. KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria – szkoły podstawowe (klasy IV- VII)
II kategoria – gimnazjum
III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
IV kategoria – open
V kategoria – osoby niepełnosprawne

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
- zgłoszeń należy dokonać pisemnie na załączonym formularzu zgłoszeniowym (listem poleconym na adres Zarząd Powiatowy LOK 74-100 Gryfino ul. Szczecińska 24; lub e-mail: baczek178@wp.pl) do 15.09.2017 r.
6. PODZIAŁ LATAWCÓW
- zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach
• I kategoria – latawce płaskie
• II kategoria – latawce skrzynkowe
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem siebie powierzchnie nośne.
• Latawce płaskie, posiadające tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona jednego lub kilku, dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju; niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
• Latawce skrzynkowe, mogą mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie mogą mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, a spełniających rolę statecznika takich jak: flagi, taśmy; zabrania się stosowania powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.

7. BUDOWA LATAWCÓW
- latawiec musi być wykonany z drewna i papieru, dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie
- zabrania się stosowania na hol drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego
- długość holu latawca płaskiego powinna wynosić 50 m (hol może być dłuższy), a latawca skrzynkowego 75 m (hol też może być dłuższy)

LATAWCE ZGŁOSZONE DO STARTU MUSZĄ BYĆ WYKONANE WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STARTUJĄCE DRUŻYNY
I ZAWODNIKÓW INDYWIDUALNYCH!

8. BUDOWA BALONÓW
Model balonu na ogrzane powietrze, to model statku powietrznego bez napędu, unoszący się w powietrzu dzięki sile wyporu wynikającej z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu. W powłoce balonu nie może znajdować się inny gaz poza ogrzanym powietrzem. Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.

9. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
- starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych
- na latawcach nie mogą być umieszczane materiały pirotechniczne
- zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów
- z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące
- w modelu balonu nie wolno umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła

10. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
- do zawodów dopuszczane są drużyny 2 lub 3-osobowe z opiekunem oraz zawodnicy indywidualni
- każda drużyna i zawodnicy indywidualni zgłaszający udział w konkursie powinni mieć własnoręcznie wykonany latawiec i dostarczyć go na miejsce zawodów
- każda drużyna lub zawodnik indywidualny wyrażający chęć udziału w zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze otrzyma od organizatora balon do własnoręcznego sklejenia według instrukcji
- latawców i modeli balonów nie wolno wymieniać między sobą, pożyczać w całości lub ich części, gdyż grozi to dyskwalifikacją
- na dolnej lub górnej części powierzchni latawca muszą być umieszczone inicjały zawodników (pierwsza litera imienia i nazwiska)
- przy starcie zawodnicy mogą mieć pomocników (nauczyciel, opiekun), jednak zawodnicy danej drużyny muszą sami holować swój latawiec
- przy starcie balonów pomagają członkowie drużyny lub opiekun, a ogrzane powietrze do czaszy wpuszcza osoba upoważniona
- każda drużyna może wystartować w jednej lub dwóch kategoriach (latawce) oraz w zawodach balonowych
- w razie problemów ze startem dopuszcza się łącznie dwie próby lotu
- zaleca się zdobienie latawców, gdyż wpływa to na punktację
- kolejność startu drużyn ustala się w drodze losowania osobno dla każdej kategorii
- w razie złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przerwane lub odwołane

11. PUNKTACJA
Oceny każdego latawca i balonu dokonuje komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 osób
Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej i oceny za lot
Ocena każdego balonu składa się z oceny za lot

Ocena statyczna latawca
Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca – do 10 pkt.
- staranność wykonania latawca – do 10 pkt.
- pomysłowość – do 10 pkt.
- zdobienie – do 10 pkt.

Ocena za lot latawca
Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska przeprowadza losowanie kolejności startu.
Każda drużyna lub zawodnik indywidualny startuje pojedynczo.
Po sygnale startu podanym przez sędziego głównego zawodnicy holują latawiec i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:
- jakość lotu – do 30 pkt
W przypadku braku wiatru lot oceniany będzie podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
- lot stateczny – 20 pkt.
- lot niestateczny – 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci – 0 pkt.

12. PUNKTACJA KOŃCOWA I KLASYFIKACJA LATAWCÓW
- punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów za lot i za ocenę statyczną latawca
- w razie równej ilości punktów komisja zarządza dodatkowy lot latawców
- suma punktów określa odpowiednie miejsce w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej

13. OCENA ZA LOT BALONÓW
Każda drużyna lub zawodnik indywidualny startuje pojedynczo co 10 min.
Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu drużyny/zawodnika z balonem do momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia. Jeżeli balon, który zniknął za przeszkodą pojawi się ponownie przed upływem 10 sekund, to pomiaru czasu nie przerywa się. Każda drużyna/zawodnik może wystartować ponownie, gdy balon po starcie spadając zostanie przechwycony przez drużynę/zawodnika i nie będzie uszkodzony. Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas lepszego lotu Gdy więcej niż jeden zawodnik/zespół osiągnie taki sam czas zarządza się dogrywkę (sklejony model balonu zapewnia organizator)

14. NAGRODY
- nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych drużyn/zawodników indywidualnych w każdej kategorii, które zdobędą największą ilość punktów
- nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych drużyn/zawodników, którzy zdobędą najlepszy czas lotu balonu

15. PRZEPISY OGÓLNE
- łamanie przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo – moralna zawodnika lub zawodników danej drużyny powoduje dyskwalifikację drużyny
- początek i koniec startu sygnalizuje sędzia główny zawodów
- w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości
odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji
- w trosce o bezpieczeństwo zawodników organizatorzy proszą o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich zawodników, szczególnie opiekunów
- komisja wyznacza strefę, w której może poruszać się zawodnik podczas wykonywania lotu
- sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja sportowa zawodów
- regulamin ramowy może być sukcesywnie modyfikowany
- na miejsce startu zawodnicy przybywają we własnym zakresie
- w sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z: Franciszkiem Bąkiem tel. 601210723, Jolantą Jabłońską tel. 793668993

Rodzinny Piknik Lotniczy i Festiwal Latawców dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik

(dost.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu