eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Nie będzie nadzwyczajnego walnego w Regalicy! Podpisów było zbyt mało!?

Otrzymaliśmy pismo od grupy osób, która domaga się odwołania rady nadzorczej i zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica. Publikujemy je w całości poniżej. W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy również informację od władz spółdzielni, iż... do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie dojdzie, bo podpisów pod tym wnioskiem była zbyt małą liczba.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu złożono w Regalicy wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego, podpisało się pod nim ponad 500 osób, a wymaganych było 349 podpisów (10% liczby członków). Grupa osób, której list publikujemy poniżej ma wątpliwości co do działań SM Regalica, w sprawie weryfikowania podpisów. Skontaktowaliśmy się z prezesem Wardą, który z kolei poinformował nas, iż podpisów pod wnioskiem była... zbyt mała liczba. Więcej informacji mamy uzyskać w tym tygodniu. W związku z tym prawdopodobnie nie dojdzie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Więcej o tej sprawie już wkrótce na portalu egryfino.pl i w Gazecie Gryfińskiej.

 

PONIŻEJ PISMO PRZESŁANE DO REDAKCJI EGRYFINO.PL I GAZETY GRYFIŃSKIEJ PRZEZ OSOBY DOMAGAJĄCE SIĘ ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM REGALICA

 

Na podstawie Art. 39 par. 5 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 19 września 1982r. z póź. zm. oraz w oparciu  o par. 16 ust.1 pkt1 p.pkt 3 i par. 35 pkt 3 p.pkt 2 (w z dyspozycją par. 35 pkt 5)  Statutu Spółdzielni, wnosimy żądanie zwołania przez Radę Nadzorczą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do czterech tygodni od daty złożenia niniejszego żądania.

Wszelkie dokumenty wymagane przez Prawo Spółdzielcze i Statut Spółdzielni w związku z żądaniem zwołania NWZCz zostały złożone w dniu 05 października 2018r w siedzibie Spółdzielni poprzez kancelarię, na ręce Zarządu.

 

Uzasadnienie

W oparciu o wyżej wymienione przepisy w dniu 05 października 2018r, w imieniu ponad 500 Członków Spółdzielni złożyliśmy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, mającego na celu odwołanie Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, adresatem żądania i organem zobowiązanym do jego spełnienia jest w pierwszej kolejności Zarząd.

Jednocześnie zarzuty o nadużycia – główny powód żądania zwołania NWZCz skierowane są bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Przypominamy, że mamy do czynienia z udokumentowanym rażącym łamaniem zasad gospodarki finansowej. Między innymi z udzieleniem wielomilionowego zlecania na wymianę zaworów i głowic termostatycznych, o równowartości niemal rocznego budżetu remontowego Spółdzielni, bez udokumentowanej konieczności, poza planem remontów i z pominięciem procedury przetargowej.

Zarząd jest zobowiązany Statutem Spółdzielni do zwołania Walnego zgromadzenia Członków na żądanie w taki sposób, żeby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od daty złożenia wniosku (5 pażdziernika 2018), a więc nie później niż 2 listopada 2018r.(par. 35 ust. 5 Statutu Spółdzielni).

 

Równocześnie par.36 ust. 1 Statutu Spółdzielni wymaga powiadomienia Członków o Walnym Zgromadzeniu nie później niż na 21 dni przed jego zwołaniem, lub przed zwołaniem jego pierwszej części, a więc nie później niż 12 października 2018r.

W dniu wniesienia niniejszego żądania (15 października 2018r) jest już oczywiste, że terminy ustawowe związane z  obowiązkiem  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  nie  zostały  dochowane.

Tym samym Zarząd  dopuścił się złamania ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statutu SM „Regalica”, wypełniając znamiona czynu karalnego, ściganego z oskarżenia publicznego na wniosek poszkodowanych. 

 

Oświadczamy, że w dniu dzisiejszym składamy w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa w oparciu o   Art. 267c ust. 4 ustawy Prawo spółdzielcze. (Kto będąc członkiem organu spółdzielni ... wbrew przepisom ustawy, .... nie zwołuje walnego zgromadzenia ... , podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.)

Do wniosku dołączymy również zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów wymienionych                   w art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz czynów wymienionych w art. 296  par.1 k.k., także  w  związku  z   Art. 296  par.2  kk .

Osoby skazane na podstawie któregokolwiek z tych przepisów nie mogą pełnić funkcji w zarządach i radach nadzorczych.

Działania te podjęliśmy w obronie setek Członków Spółdzielni, którzy złożyli podpisy pod wnioskiem o zwołanie NWZCz i z tego powodu są nękani lub nawet zastraszani przez Zarząd oraz jego emisariuszy w celu nakłonienia do wycofania swoich podpisów.

Prokuratura niechybnie wyciągnie konsekwencje wobec osób nielegalnie posługujących się Państwa danymi osobowymi w celu wywarcia na Was presji.             

Dziękujemy za odwagę i determinację oraz prosimy o dokumentowanie takich przypadków.

Sam fakt, że Zarząd zamiast zająć się organizacją Walnego Zgromadzenia, próbuje za wszelką cenę do niego nie dopuścić, świadczy o wielkiej obawie przed ujawnieniem wszystkich okoliczności “transakcji dziesięciolecia”  Pana Prezesa Wardy.

 

Mając na uwadze powyższe fakty wszczynamy następny etap procedury prawnej i wzywamy Radę Nadzorczą do wypełnienia obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Członków SM „Regalica”.

Oczekujemy od Rady Nadzorczej uszanowania woli trzykrotnie liczniejszej grupy Członków Spółdzielni od tej, która powołała Radę w wyborach. Po prostu pozwólcie wypowiedzieć się Spółdzielcom. Zwłoka może tylko Spółdzielni zaszkodzić.

 

Oprócz wyciągnięcia wniosków personalnych z niekontrolowanego wypływu pieniędzy z funduszu remontowego, widzimy konieczność przedłożenia rozwiązań zapobiegających w przyszłości podobnym zdarzeniom.

Członkowie Spółdzielni i właściciele lokali sami wiedzą najlepiej jakie są potrzeby remontowe na ich nieruchomościach i w jaki sposób chcą być rozliczani za ciepło.

 

Proponujemy, by właściciele lokali na swoich nieruchomościach sami w głosowaniu decydowali, jak chcą być rozliczani za ciepło.

Proponujemy, by właściciele lokali sami podejmowali decyzje o zasadności remontów, wyborze wykonawców i o odbiorze tych robót na swoich nieruchomościach.

Proponujemy likwidację instytucji „dożywotniego Prezesa” poprzez zmiany w Statucie.

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że po wprowadzeniu w życie powyższych zasad podobna transakcja, jak ta z zaworami i termogłowicami, będzie niemożliwa.

Nie musimy i nie chcemy dobrowolnie tkwić w feudalnych realiach spółdzielni mieszkaniwej rodem   z filmu “Alternatywy 4”. 

Wiesław Borowiak
Jan Gładkow
Krystyna Walter
Teresa Wiesława Glińska
Wanda Hołub

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu