eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Granty dla osób zamieszkujących tereny popegeerowskie

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. W ramach przydzielonego gminie Banie grantu istnieje możliwość zakupienia sprzętu komputerowego (komputer, laptop) dla uczniów, którzy spełnią określone warunki

Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Wspomniane warunki, które należy spełnić, to:

* dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

* dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny).

* nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

- Otrzymany sprzęt należy zwrócić po okresie zakończenia wskazanej w oświadczeniu szkoły. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczeniem o wyborze sprzętu komputerowego, należy złożyć w tymczasowym biurze podawczym /parter/ Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, do dnia 22 października 2021 r. do godziny 15:00. W celu usprawnienia procesu weryfikacji prosi się o dopisanie telefonu kontaktowego. Informacji na temat projektu udziela pracownik Urzędu Gminy Banie: Kalina Wójcik, tel. 91 5067033, e-mail: [email protected] informują władze gminy Banie.

 Granty uzyskać można również w innych wiejskich gminach naszego powiatu.