eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Radni poprą burmistrza?

W następny czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, podczas której radni głosować będą m.in. nad przyznaniem burmistrzowi absolutorium za 2015 rok. Prezentujemy porządek obrad

Łącznie znalazło się w nim 26 punktów, którymi zajmą się radni. XXIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie odbędzie się w czwartek, 30 czerwca, o godz. 10:00.

 

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe

- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2015 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

- sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 1/XXIV

- sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 1-1/XXIV

- stanowiska komisji Rady

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

- przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

- przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

- dyskusja

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku” – DRUK NR 1-2/XXIV

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – DRUK NR 1-3/XXIV

V. Sprawozdanie z prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino – DRUK NR 2/XXIV

- uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta  i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną – DRUK NR 3/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 4/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52  w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie – DRUK NR 6/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 7/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK NR 8/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – DRUK NR 9/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 10/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 11/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino – DRUK NR 12/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 13/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 15/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 16/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa – DRUK NR 17/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 18/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 19/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 – DRUK NR 20/XXIV

- stanowiska Komisji Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

- uwagi i zapytania.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXVI. Wolne wnioski i informacje.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu