eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Sesja absolutoryjna z młodymi mistrzami w tle

Prezentujemy porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 9.00.

 


Porządek obrad:

I. Sprawy regulaminowe

II. Uhonorowanie piłkarzy ręcznych KS Energetyk Gryfino - Wicemistrzów Polski Młodzików.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2013 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 – DRUK Nr 1/XLVI

2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 1-1/XLVI

3. stanowiska Komisji Rady

4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

7. dyskusja

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku”

9. podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego.


VI. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 5/XLVI. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 6/XLVI.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 7/XLVI.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

XIV. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

XV. Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz.

XVI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r.

XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu