eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Zachęcali uczniów ZSP2 by wstąpili do policji

Autor: KPP w Gryfinie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie spotkali się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W spotkaniu poświęconemu promocji zawodu Policjanta uczestniczyli uczniowie z "najstarszego rocznika" klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego

W spotkaniu z maturzystami uczestniczył Komendant Powiatowy Policji z Gryfina insp. Kazimierz Piotrowski, który zachęcał uczestników spotkania uświadamiając o możliwościach i korzyściach jakie daje służba w Policji. Dobrą okazją do wyeksponowania różnorodności kierunków w strukturach Policji była prezentacja przeprowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego, którzy do służby przystąpili w niedługim czasie. Mundurowi chętnie opowiadali o własnych motywacjach, które miały wpływ na podjęcie decyzji o wstąpieniu do służby w Policji.

Uczestnikom przekazano informacje związane z wymaganą dokumentacją, jaką należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do służby.

 

Dla zainteresowanych przypominamy:

Wymogi, jakie powinien spełnić kandydat do służby w Policji:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie co najmniej średniego wykształcenie (matura nie jest wymagana),

- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- kandydat powinien dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

(cała procedura trwa kilka miesięcy, średnio 3-4 miesiące).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, pokój nr 2 (pon. – pt. 8.00 – 14:30) lub w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, ul. Policyjna 2, następujące dokumenty:

-pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,

-wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (minimum średnie) i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

- mężczyźni – książeczkę wojskową – do wglądu.

 

W przypadku posiadania dodatkowych uprawnień, np.:

- prawa jazdy kat. A,

- prawa jazdy kat. C,

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania,

- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego lub

- posiadanie patentu sternika motorowodnego,

należy również sporządzić kopię i dołączyć do dokumentacji.

 

Kwestionariusz oraz wszelkie informacje dot. naboru, można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, ul. Policyjna 2, w godzinach 7.30 – 15.30 (tel. 91-432 68-17) lub na stronie internetowej: .

 

Jeśli kandydat był już kiedyś przyjęty do służby, zrezygnował i stara się ponownie o przyjęcie powinien do dokumentów załączyć kserokopię świadectwa służby.

 

Prezentację wzbogacono o projekcję filmu: "Polska Policja dzisiaj", obrazujący jakie możliwości daje służba w Policji, oraz zaprezentowano spot prowadzonej akcji profilaktycznej pn: " Szkoda Ciebie na Takie Patoklimaty" uświadamiający młodzieży o zagrożeniach jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki z informacją, kto może pełnić służbę w Policji.

 

KPP w Gryfinie

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu